Мобільна паліативна допомога

лікар там медична сестра Паліативної допомоги

Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям

Паліативна допомога - це комплекс заходів, спрямованих на покращення якості життя пацієнта з захворюваннями, що обмежують життя, або з захворюваннями, що загрожують життю, відповідно до критеріїв визначення пацієнта, що потребує паліативної допомоги, шляхом запобігання та полегшення фізичних, психологічних, духовних страждань і допомоги членам його сім'ї, іншим особам, що здійснюють за ним догляд. Тобто, це медичні, психологічні та побутові послуги, які допомагають полегшити життя людям із важким діагнозом.

Пацієнт, який потребує паліативної допомоги - це пацієнт будь-якого віку із захворюванням, що обмежує та загрожує життю. В БУ “ІОАННІВ ЦЕНТР” створено бригаду мобільної паліативної допомоги, що складається з лікарів, медичних сестер, психологів, що підготовлені за цим напрямком роботи. За необхідністю до команди спеціалістів долучаються священослужитель та соціальний працівник. Мобільна паліативна бригада контактує з пацієнтом не рідше1 разу на тиждень. Це може бути як безпосередній візит, так і дистанційне спілкування за допомогою засобів телекомунікації.

Паліативні мобільні бригади надають майже всі ті самі послуги вдома у пацієнтів, крім тих, для яких потрібна безпосередня присутність у лікарні.

Для того, щоб отримати дану послугу безкоштовно необхідно:

 • направлення лікаря первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу під нагляд спеціалістів паліативної служби.

Обсяг медичних послуг, який надає бригада мобільної паліативної допомоги:

 1. 1. Медична допомога дорослим та дітям за місцем їх перебування, в тому числі зі створенням стаціонару вдома за потре би, та/або з використанням засобів телекомунікації у цілодобово му режимі.
 2. 2. Складання плану спостереження, його дотримання, своє часне внесення змін відповідно до стану пацієнта.
 3. 3. Оцінка соматичного стану та виявлення порушень функцій життєво важливих органів і систем (за наявнос ті) з наступним переглядом плану спостереження за потреби.
 4. 4. Оцінка психоемоційного стану та надан ня психологічної допомоги, застосування психотерапевтичних консультацій.
 5. 5. Оцінка, запобігання, лікування та контроль хронічного больово го синдрому (в тому числі призначення та виписка рецеп тів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсо ри, ненаркотичні знеболювальні препарати та проведен ня знеболення).
 6. 6. Оцінка та корекція нутриційного статусу.
 7. 7. Проведен ня необхідних лабораторних досліджень.
 8. 8. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокре ма електрокардіографії (ЕКГ).
 9. 9. Забезпечення, контроль симптоматичної терапії та догляду.
 10. 10. Визначення показань до кисневої підтримки та забезпечен ня її проведення за допомогою кисневого концентрато ра за місцем перебування пацієнта.
 11. 11. Оцінка та визначення потреб пацієнтів в асистивних засобах для мобільності (можливості пересування пацієнтів та здійснен ня туалету).
 12. 12. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Націо нально го переліку основних лікарських засобів, в тому числі наркотичними засобами (через виписування рецептів ф-3), медичними виробами та розхідними матеріалами.
 13. 13. Складання і впровадження плану фізичної та психологічної адаптації пацієнта.
 14. 14. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізова ної), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за потреби.
 15. 15. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю, під час відвідуван ня, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медич ної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам до її прибуття.
 16. 19. Навчання членів родин пацієнтів (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за тяжкохворими.
лікар там медична сестра Паліативної допомоги